Datum: 20 april 2024
Tijd: 10.30-12.00u met aansluitend gratis lunch
Plaats: Vergadercentrum De Schakel
Adres: Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag vorige ALV 08-04-2023
 4. Vaststellen Jaarverslag 2023 
 5. Vaststellen Werkplan/Activiteitenplan 2024 
 6. Bestuursverkiezing (bijlage)
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. Mirjam Jansen op de Haar
 7. Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2023 (bijlage)
 8. Verslag Kascommissie (mevrouw T. Peek en de heer J.Ruiter) en decharge penningmeester/bestuur
 9. Samenstelling Kascommissie
 10. Vaststellen Begroting 2024
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De in de agenda genoemde bijlagen zijn 2 weken voor de vergadering te downloaden op onze website, www.hme-mo.nl. Wanneer u inlogt op het besloten ledendeel zijn de stukken te vinden onder de button ‘Algemene ledenvergadering 20 april 2024’. Indien u de stukken per post wenst te ontvangen, kunt u deze aanvragen door een email te sturen naar info@hme-mo.nl.

AANMELDEN

Aanmelden kan tot 18  april a.s. op info@hme-mo.nl of telefonisch op tel. 088 505 4345. Wilt u mee lunchen, geef dan ook eventuele dieetwensen door.

CONTRIBUTIE

Tevens delen wij u mee dat de contributie (minimaal € 25,-) en het afgesproken bedrag voor vaste donateurs (minimaal € 20,-) voor het jaar 2024 wordt geïncasseerd in maart/april 2024. Dit geldt voor iedereen die ons toestemming heeft gegeven voor een automatische incasso. Leden en vaste donateurs die geen toestemming hebben gegeven voor automatische incasso ontvangen een nota voor de contributie of donatie 2024.